<div style="text-align: center;">
<div>&nbsp;</div>
</div>

<div style="text-align: center;">&nbsp;
<p><img src="https://www.caoto.vn/images/data/2019/08/28/3ba9de11530fb451ed1e_afad56f3fdf84ec5976e87300d91e806_grande.jpg" /></p>

<p><img src="https://www.caoto.vn/images/data/2019/08/28/cach_do_chan_phan_giai_thap_hon_crop_d68b8069b98849b7afa54f6dd87872a3_grande.jpg" /></p>
</div>

<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Bạn kh&ocirc;ng chắc chắn về size của m&igrave;nh ư??</strong></span></div>

<div style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;">Để c&oacute; đ&ocirc;i gi&agrave;y ph&ugrave; hợp, bạn h&atilde;y thực hiện những bước sau đ&acirc;y</span></div>

<div style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;">Đo chiều d&agrave;i v&agrave; chiều rộng b&agrave;n ch&acirc;n Hoặc l&oacute;t gi&agrave;y cũ của m&igrave;nh như h&igrave;nh b&ecirc;n dưới. Lưu &yacute; đo ch&iacute;nh x&aacute;c kh&ocirc;ng cần trừ hao. Cung cấp số đo, AHA sẽ lấy đ&uacute;ng size cho bạn</span>.

<hr />
<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #8e44ad;"><strong>VỀ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I AHA CAO TO<br />
NƠI CUNG CẤP GI&Agrave;Y D&Eacute;P &Aacute;O QUẦN BIG SIZE UY T&Iacute;N NHẤT VIỆT NAM<br />
<img alt="" src="https://www.caoto.vn/images/logo-new-nen-1000.jpg" style="width: 600px; height: 230px;" /></strong></span></span><br />
&nbsp;</div>

<div style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><u><span style="color: #16a085;"><strong>I. &quot;Người Ch&acirc;n To&quot;&nbsp;sẽ kh&ocirc;ng phải lo nữa v&igrave; đ&atilde; c&oacute; AHA CAO TO.</strong></span></u></span><br />
<span style="font-size: 14pt;">C&aacute;c dạng gi&agrave;y d&eacute;p big size nam tphcm sẽ kh&ocirc;ng được phổ biến bởi ch&acirc;n người Việt Nam l&agrave; dạng vừa n&ecirc;n hầu như tất cả c&aacute;c shop đều chỉ chuy&ecirc;n form thường. Người ch&acirc;n to sẽ kh&oacute; khăn trong việc t&igrave;m gi&agrave;y.</span>

<div><br />
<span style="color: #111111; font-family: 'Amazon Ember', Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 14pt;">Tuy nhi&ecirc;n ch&acirc;n to cũng c&oacute; 3 dạng:<br />
<strong>(1)</strong> l&agrave; b&agrave;n ch&acirc;n d&agrave;i.</span><br style="color: #111111; font-family: 'Amazon Ember', Arial, sans-serif; text-align: center;" />
<span style="color: #111111; font-family: 'Amazon Ember', Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 14pt;"><strong>(2)</strong>&nbsp;l&agrave; b&agrave;n ch&acirc;n c&oacute; bề ngang rộng : Bạn đang c&oacute; một b&agrave;n ch&acirc;n với chiều ngang si&ecirc;u to ,Dạng n&agrave;y rất kh&oacute; t&igrave;m một đ&ocirc;i d&eacute;p vừa đẹp lại vừa ch&acirc;n bạn ( thường bạn phải chịu cảnh mang một đ&ocirc;i d&eacute;p dư ra rất nhiều). Thường gi&agrave;y ch&acirc;u &Aacute; phom bề ngang rất nhỏ.<br />
<strong>(3)</strong> l&agrave; b&agrave;n ch&acirc;n vừa d&agrave;i vừa rộng (bề ngang d&agrave;y ch&acirc;n m&uacute;p) vừa d&agrave;i vừa rộng:&nbsp;<strong>Với&nbsp;dạng&nbsp;b&agrave;n&nbsp;ch&acirc;n n&agrave;y, bạn&nbsp;sẽ&nbsp;rất&nbsp;mệt&nbsp;mỏi&nbsp;khi&nbsp;t&igrave;m&nbsp;cho<br />
m&igrave;nh&nbsp;một&nbsp;đ&ocirc;i&nbsp;d&eacute;p&nbsp;vừa&nbsp;ch&acirc;n, chứ&nbsp;nghĩ&nbsp;g&igrave;&nbsp;đến&nbsp;việc&nbsp;đẹp.</strong></span>

<div style="color: #111111; font-family: 'Amazon Ember', Arial, sans-serif; text-align: center;">
<p><span style="font-size: 14pt;"><img src="https://www.caoto.vn/images/data/2019/08/28/wetfoottest_0ea0ddc45afc446c89a76dcefee91924_grande.jpg" /></span></p>
</div>

<div style="color: #111111; font-family: 'Amazon Ember', Arial, sans-serif; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></div>

<div style="color: #111111; font-family: 'Amazon Ember', Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>&nbsp; &nbsp;Người c&oacute; b&agrave;n ch&acirc;n thuộc 3 nh&oacute;m tr&ecirc;n rất kh&oacute; t&igrave;m d&eacute;p vừa với b&agrave;n ch&acirc;n ở Việt Nam c&oacute; bề ngang&nbsp;trung b&igrave;nh n&ecirc;n nh&agrave; m&aacute;y sản xuất&nbsp;đa số ph&ugrave; hợp với người Việt Nam n&ecirc;n bề ngang hẹp.</strong><span style="color: #9b59b6;"><strong>&nbsp;</strong></span></span><br />
<span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></div>

<div style="color: #111111; font-family: 'Amazon Ember', Arial, sans-serif; text-align: center;"><span style="color: #e74c3c; font-size: 14pt;"><strong>ĐỪNG LO&nbsp;Đ&Atilde; C&Oacute; AHA CAOTO !&nbsp;</strong></span><br />
<span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span>

<div style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong style="color: #9b59b6; font-family: 'Amazon Ember', Arial, sans-serif; font-size: 24px; background-color: #ffffff;">Hiểu được nhu cầu t&igrave;m những đ&ocirc;i d&eacute;p ngoại cỡ kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; bề d&agrave;i vừa&nbsp;ch&acirc;n m&agrave; bề ngang cũng phải rộng r&atilde;i, thoải m&aacute;i,</strong></span><span style="color: #111111; font-family: 'Amazon Ember', Arial, sans-serif;">&nbsp;AHA CAO TO&nbsp;mang đến cho qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm gi&agrave;y d&eacute;p ngoại cỡ đạt chuẩn,ph&ugrave; hợp nhất với những kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u qu&yacute; của m&igrave;nh. Đ&acirc;y l&agrave; những sản phẩm&nbsp;được c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y tại Việt Nam sản xuất cho c&aacute;c đơn đặt h&agrave;ng ở thị trường <strong>Ch&acirc;u &Acirc;u</strong>.&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">AHA CAO TO đ&atilde; sưu tầm về những d&ograve;ng gi&agrave;y big size-d&eacute;p size lớn, size 44, size 45, size 46,47,48, &aacute;o quần big size... h&agrave;ng chuẩn Ch&acirc;u &Acirc;u- Quốc Tế.&nbsp;Khi gh&eacute; AHA&nbsp;c&aacute;c bạn sẽ giải quyết được kh&oacute; khăn khi t&igrave;m gi&agrave;y d&eacute;p size lớn <strong>vừa to bề ngang, vừa thoải m&aacute;i bề d&agrave;i</strong> theo chuẩn phom Ch&acirc;u &Acirc;u.</span></span></div>

<div><span style="color: #8e44ad; font-size: 14pt;"><img alt="" src="https://www.caoto.vn/images/dep-adilette/a1daf822-3ca4-4386-b674-c02f32e362c3.jpg" style="width: 700px; height: 394px;" /></span></div>
</div>
</div>
</div>
&nbsp;

<div style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span>

<p style="text-align: center;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/0BGqjmVx-nQ" width="400"></iframe></p>

<p><span style="font-size: 14pt; text-align: center;">&nbsp;</span></p>
</div>

<div style="text-align: left;"><br />
<u><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #8e44ad;"><strong>II. Mục Lục C&aacute;c D&ograve;ng Sản Phẩm Big Size</strong></span></span></u>

<div style="text-align: center;">
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
            <p><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #8e44ad;"><strong>Mục Lục Big Size</strong></span></span></p>

            <ul>
                <li style="text-align: left;"><span style="color: #2980b9; font-size: 14pt;">GI&Agrave;Y</span>

                <ul>
                    <li><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.caoto.vn/giay-the-thao-chay-bo-gym-big-size"><span style="color: #2980b9;">Gi&agrave;y Thể thao-Chạy Bộ-Gym</span></a></span></li>
                    <li><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.caoto.vn/giay-sneakers-bata-vai-big-size"><span style="color: #2980b9;">Gi&agrave;y Sneaker-Bata-Vải</span></a></span></li>
                    <li><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.caoto.vn/giay-luoi-xo-moi-big-size"><span style="color: #2980b9;">Gi&agrave;y Lười-Xỏ-Mọi</span></a></span></li>
                    <li><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.caoto.vn/giay-da-banh-big-size"><span style="color: #2980b9;">Gi&agrave;y Đ&aacute; Banh</span></a></span></li>
                    <li><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.caoto.vn/giay-tennis-big-size"><span style="color: #2980b9;">Gi&agrave;y Tennis</span></a></span></li>
                    <li><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.caoto.vn/giay-cau-long-bong-chuyen-big-size"><span style="color: #2980b9;">Gi&agrave;y Cầu L&ocirc;ng-B&oacute;ng chuyền</span></a></span></li>
                    <li><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.caoto.vn/giay-thoi-trang-cong-so-van-phong-big-size"><span style="color: #2980b9;">Gi&agrave;y Thời trang c&ocirc;ng sở văn ph&ograve;ng</span></a></span></li>
                    <li><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.caoto.vn/giay-tay-big-size-5a65f170dc5b0"><span style="color: #2980b9;">Gi&agrave;y T&acirc;y</span></a></span></li>
                    <li><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.caoto.vn/giay-nam-big-size/giay-cao-co-big-size-5a65f1aa9417f"><span style="color: #2980b9;">Gi&agrave;y Cao Cổ</span></a></span></li>
                    <li><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.caoto.vn/giay-bong-ro-big-size"><span style="color: #2980b9;">Gi&agrave;y B&oacute;ng Rổ</span></a></span></li>
                    <li><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.caoto.vn/giay-leo-nui-big-size"><span style="color: #2980b9;">Gi&agrave;y Leo n&uacute;i &ndash;Du lịch</span></a></span></li>
                </ul>
                </li>
                <li style="text-align: left;"><span style="color: #2980b9; font-size: 14pt;">D&Eacute;P</span>
                <ul>
                    <li><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.caoto.vn/tim-kiem.html?keyword=d%C3%A9p+quai+ngang&amp;btnTimKiem="><span style="color: #2980b9;">D&eacute;p Quai Ngang</span></a></span></li>
                    <li><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.caoto.vn/tim-kiem.html?keyword=d%C3%A9p+k%E1%BA%B9p&amp;btnTimKiem="><span style="color: #2980b9;">D&eacute;p Kẹp</span></a></span></li>
                    <li><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.caoto.vn/tim-kiem.html?keyword=d%C3%A9p+%C4%91%C3%BAc&amp;btnTimKiem="><span style="color: #2980b9;">D&eacute;p Đ&uacute;c</span></a></span></li>
                </ul>
                </li>
                <li style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.caoto.vn/sandal-nam-big-size"><span style="color: #2980b9;">SANDAL</span></a></span></li>
                <li style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.caoto.vn/ao-quan-the-thao-nam-big-size"><span style="color: #2980b9;">&Aacute;O THỂ THAO</span></a></span></li>
                <li style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.caoto.vn/ao-quan-the-thao-nam-big-size"><span style="color: #2980b9;">QUẦN THỂ THAO</span></a></span></li>
            </ul>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>

<div><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></div>
</div>

<div style="text-align: left;">&nbsp;</div>

<p style="text-align: left;"><u><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #f39c12;"><strong>III. Định hướng ph&aacute;t triển&nbsp;AHA CAO TO</strong></span></span></u></p>

<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #c0392b;">1. Ưu Ti&ecirc;n Chất Lượng:</span></strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;Hiện nay để cạnh tranh tr&ecirc;n Internet, c&aacute;c shop b&aacute;n h&agrave;ng online gi&aacute; rẻ thường nhập h&agrave;ng k&eacute;m chất lượng nhưng chụp h&igrave;nh rất bắt mắt để b&aacute;n giao h&agrave;ng online theo h&igrave;nh thức &quot;Ăn Xổi Ở Th&igrave;&quot;.&nbsp;AHA lựa chọn rất kỹ nh&agrave; cung cấp l&agrave; đối t&aacute;c sản xuất h&agrave;ng thể thao uy t&iacute;n. Kh&aacute;ch h&agrave;ng của&nbsp;AHA kh&ocirc;ng c&ograve;n phải sử dụng những sản phẩm&nbsp;K&Eacute;M CHẤT LƯỢNG vừa mắc tiền hơn m&agrave; chất lượng kh&ocirc;ng bằng.&nbsp;</span></span></p>

<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #c0392b;">2. Chế Độ Hậu M&atilde;i:</span></strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;Mọi sản phẩm kh&aacute;c mua tại AHA&nbsp;đều được bảo h&agrave;nh, c&oacute; phiếu mua h&agrave;ng giảm gi&aacute; với kh&aacute;ch quen.</span></span></p>

<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #c0392b;">3. Tin Cậy:</span></strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;AHA đ&atilde; hoạt động, c&oacute; bề d&agrave;y kinh nghiệm trong cung cấp c&aacute;c sản phẩm big size&nbsp;từ năm 2008 v&agrave; tiếp tục l&agrave; địa chỉ mua h&agrave;ng tin cậy của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></p>

<p style="text-align: center;"><br />
<span style="font-size: 14pt;"><img alt="" src="https://www.caoto.vn/images/1-so-anh-moi-sau-asics/khach-hang-aha-4.jpg" style="width: 918px; height: 543px;" /></span></p>

<p><span style="color: #e74c3c; font-size: 14pt;"><strong>Quan điểm&nbsp;kinh doanh của&nbsp;AHA l&agrave;&nbsp;<em>&quot;đưa ti&ecirc;u ch&iacute; chất lượng sản phẩm l&ecirc;n h&agrave;ng đầu, sự h&agrave;i l&ograve;ng c&ugrave;a kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; mục ti&ecirc;u định hướng ph&aacute;t triển của tập thể&nbsp;AHA.&quot;</em></strong></span><br />
&nbsp;</p>
</div>

<div><span style="font-size: 14pt;"><u><strong><span style="color: #006633;">IV. Ch&iacute;nh s&aacute;ch giao h&agrave;ng v&agrave; chế độ hỗ trợ cho sản phẩm.</span></strong></u></span></div>

<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><img alt="Hình ảnh có liên quan" src="https://www.caoto.vn/images/data/2019/04/13/15329416095880_giao-hang-nhat-thien-minh.png" style="height: 503px; width: 700px;" /></span></div>

<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #ff0000;">+Giao h&agrave;ng to&agrave;n quốc</span><br />
<span style="color: #00cc33;">+Qu&yacute; kh&aacute;ch được hỗ trợ &nbsp;giao lại lần 2 nếu lần giao đầu ti&ecirc;n kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span><br />
<span style="color: #2980b9;">+Kh&aacute;ch h&agrave;ng được kiểm tra sản phẩm rồi mới thanh to&aacute;n</span><br />
<span style="color: #8e44ad;">+Hỗ trợ đổi trả sản phẩm trong v&ograve;ng 7 ng&agrave;y nếu sản phẩm bị lỗi hoặc size kh&ocirc;ng vừa</span></span><br />
&nbsp;</div>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p>

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong><u><span style="color: #ff0066;">V. LI&Ecirc;N HỆ AHA</span></u><br />
<span style="color: #c0392b;">Li&ecirc;n hệ qua Facebook&nbsp;để được hỗ trợ gần như ngay lập tức 24/7&nbsp;<a href="http://Facebook.com/giaydepsizelon">Facebook.com/giaydepsizelon</a> v&agrave; chat qua&nbsp; Facebook Messenger điện thoai:&nbsp;<a href="http://m.me/giaydepsizelon">m.me/giaydepsizelon</a></span></strong></span><br />
<span style="color: #2c3e50; font-size: 14pt;">Tel: 028.6653.9009 - 093.86.89.184 - 0982.078.510</span></p>

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

<div><span style="color: #16a085;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><u>VI. ĐỊA CHỈ AHA</u></strong></span></span><br />
&nbsp;</div>

<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><iframe __idm_frm__="258" allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="300" scrolling="no" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1393437845036!2d106.6456003147716!3d10.800637992305075!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752948dbb84671%3A0x94eaf635faaa2c83!2zR2nDoHkgRMOpcCBTYW5kYWwgU2l6ZSBM4bubbiAoU2l6ZSA0NSw0Niw0Nyw0OCw0OSkgVMOibiBCw6xuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1515073477383" width="400"></iframe></span></div>

<p><span style="color: #2c3e50; font-size: 14pt;"><u><strong>Showroom&nbsp;AHA CAO TO:</strong></u>&nbsp;&nbsp;96 L&ecirc; Trung Nghĩa, F.12, Q. T&acirc;n B&igrave;nh, HCM&nbsp; ( số&nbsp;địa chỉ cũ : 132/11 Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m,T&acirc;n B&igrave;nh )&nbsp;<br />
<br />
Hướng dẫn đường đi: Qu&yacute; kh&aacute;ch đi theo đường Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m để tới AHA l&agrave; dễ đi nhất, tới số 132 Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m sẽ thấy đường L&ecirc; Trung Nghĩa nằm giữa 2 qu&aacute;n cafe lớn l&agrave; The Coffee House v&agrave; Gemini. Đi v&agrave;o&nbsp;đường L&ecirc; Trung Nghĩa khoảng 100m sẽ thấy AHA Cao To m&agrave;u xanh l&aacute; c&acirc;y b&ecirc;n tay tr&aacute;i tại số 96&nbsp;LTN)</span></p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://www.caoto.vn/images/linhka/cua-hang-aha.jpg" style="width: 957px; height: 500px;" /></p>

<p><span style="color: #2c3e50; font-size: 14pt;">Lưu &yacute;: khi đi đường L&ecirc; Trung Nghĩa từ đầu ph&iacute;a Lotte Mart Cộng H&ograve;a, khi đi tới ng&atilde; tư&nbsp;A4 giao với&nbsp;đường&nbsp;L&ecirc; Trung Nghĩa (khoảng số nh&agrave; 70 LTN), đường L&ecirc; Trung Nghĩa&nbsp;sẽ hẹp lại, nhiều người tới đ&acirc;y tưởng đ&atilde; kết th&uacute;c đường L&ecirc; Trung Nghĩa&nbsp;nhưng thực ra đường&nbsp;k&eacute;o d&agrave;i từ Lotte Mart Cộng H&ograve;a tới đường Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m. Qu&yacute; kh&aacute;ch h&atilde;y&nbsp;d&ugrave;ng Google Maps b&ecirc;n tr&ecirc;n để tới AHA&nbsp;nhanh nhất.</span></p>

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>